"

Disclaimer

Inleiding

Deze website is gezamenlijk eigendom van Intervet Nederland B.V. en MSD AH International B.V. (hierna gezamenlijk te noemen ""MSD AH""). Door deze website te bezoeken of de erop gepubliceerde informatie te gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden en doet u afstand van alle mogelijke vorderingen tegen Intervet Nederland B.V., haar dochterondernemingen, met haar verbonden ondernemingen, waaronder MSD AH International B.V., en haar directie en personeel die voortvloeien uit uw gebruik van deze website of van materiaal, informatie, meningen of aanbevelingen op deze website. MSD AH kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen, verbeteringen en/of aanpassingen aanbrengen in deze voorwaarden, de inhoud van deze website en/of de producten en diensten waarnaar op deze website wordt verwezen. De website met internetadres www.ResCalf.nl en alle informatie op de website, is gericht op inwoners van Nederland en daarbuiten. Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en figuren.

Informatie en disclaimer

Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. MSD AH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. MSD AH behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen. Bepaalde links op deze site leiden naar hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden en over wie MSD AH geen controle kan uitoefenen. MSD AH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze hulpbronnen. Controleer altijd de informatie over wettelijke aspecten en over privacybeleid op alle sites die u via een link bezoekt. MSD AH garandeert niet dat deze website of de servers die deze website beschikbaar maken vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Vertrouwelijkheid

Alle gegevens of materiaal/informatie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot suggesties, ideeën en opmerkingen, die u naar deze site of de webmaster stuurt, worden door MSD AH als openbaar gemaakt en niet-vertrouwelijk beschouwd en MSD AH is gerechtigd daarvan onbeperkt gebruik te maken voor alle mogelijke al dan niet commerciële doeleinden zonder de aanbieder ervan enige vergoeding verschuldigd te zijn.

Intellectuele eigendom

Tenzij anders aangegeven is alle materiaal/informatie op deze site, waaronder begrepen maar niet beperkt tot alle tekst, afbeeldingen, redactioneel materiaal, foto's, illustraties en ander beeldmateriaal, namen, logo's, handelsmerken en dienstmerken, eigendom van Intervet Nederland B.V. en/of één van haar dochterondernemingen, met haar verbonden ondernemingen (waaronder MSD AH International B.V.) of licentiegevers, en auteursrechtelijk, merkenrechtelijk of door andere intellectuele eigendomsrechten beschermd. MSD AH machtigt u delen van deze site voor niet commerciële doeleinden te kopiëren. Afgezien van deze beperkte toestemming is ieder ander gebruik of geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MSD AH verboden. Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen door gebruik te maken van het online email formulier.

Toepasselijk recht en (rechts)bevoegdheid

Deze voorwaarden worden beheerst door en uitgelegd en gehandhaafd overeenkomstig Nederlands recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden of die ontstaan naar aanleiding van deze website worden uitsluitend voorgelegd aan en beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, aan welke bevoegdheid u zich dient te onderwerpen.

© 2010 Intervet Nederland B.V. en MSD AH International B.V. Alle rechten voorbehouden.

"